Search the site

 

General Information | FAQ | Ask an Expert | Contact

Algemene informatie

Het Network of Excellence van CASCADEstreeft naar duurzame coördinatie en integratie van Europees onderzoeknaar de gezondheidseffecten die chemische restanten in voedsel op demens hebben. CASCADE brengt 24 onderzoeksgroepen uit negen lidstatenvan de EU samen. Het netwerk wordt door de Europese Commissiegefinancierd.

Het onderzoek binnen CASCADE richt zich vooral op gezondheidseffectendie van chemische restanten in voedsel en drinkwater op de mens hebben.Deze restanten kunnen, zelfs in kleine hoeveelheden, het functionerenvan hormoonsystemen in het lichaam verstoren. De chemicaliŽn imiterenmenselijke hormonen door te reageren met celstructuren, nucleairereceptoren genaamd. Deze familie van receptoren bestaat onder andereuit receptoren voor hormonen zoals oestrogeen, testosteron enschildklierhormoon.

 

Een verstoorde nucleaire receptorfunctie kan worden gekoppeld aan eenverhoogd risico op wijdverbreide aandoeningen, zoals hart- envaatziekten, obesitas, diabetes, verminderde vruchtbaarheid,borstkanker, prostaatkanker, darmkanker en neurodegeneratieve zieken.

 

Onderzoek nuttig maken

Het kennisgebied van CASCADE is voor ons allen als consumentenrelevant, omdat we allemaal geÔnteresseerd zijn in de feiten over hetvoedsel dat we eten. Maar het onderzoek en de verspreiding van kennisvan CASCADE richt zich ook op andere belanghebbenden die voordeel vanonze activiteiten kunnen hebben, zoals:

  • Autoriteiten en organisaties
  • Consumentenorganisaties
  • Industrie
  • De wetenschappelijke wereld

Om deze kwesties deskundig en verantwoordelijk aan te pakken werktCASCADE aan het integreren van bepalende delen van Europees onderzoek.Het netwerk coördineert ook een uitgebreid trainingsprogramma. Eenandere belangrijke taak is het doorgeven van relevantewetenschappelijke informatie aan consumenten en aan autoriteiten dienieuw wetenschappelijk bewijs in de wetgeving betreffendevoedselveiligheid implementeren.

 

CASCADE is een unieke samenwerking waarin onderzoekers uitverschillende werkgebieden samenwerken om krachtiger en effectieveronderzoek te doen.

 

Het doel van CASCADE is nieuwe informatie verschaffen over de werkingvan door voedsel overgedragen chemische restanten en verontreinigingendie de hormoonsignalen verstoren, en deze informatie nuttig maken bijhet ontwikkelen van op mechanisme en ziekte gebaseerde testmethoden enbij de risicobeoordeling en waardeanalyse.

Multidisciplinaire aanpak om kennisgaten op te vullen

CASCADE pakt de effecten van voedsel en voedselverontreinigingen opnucleaire hormoonreceptoren uitgebreid aan. De multidisciplinairewetenschappelijke ervaring van de deelnemers aan CASCADE wordt gebruiktom belangrijke gaten in onze kennis te identificeren en op te vullen.

 

Het werk van CASCADE om risicobeoordelingen te integreren heeft alsdoel het verschaffen van betrouwbare geavanceerde scholing, informatie,en spreiding van kennis op het gebied van degezondheidsrisicobeoordeling betreffende chemische restanten envervuilers in het voedsel aan publieke organisaties, Europeseautoriteiten en uiteindelijk de hele Europese samenleving waaronderindustriŽle eindgebruikers.

Projectdetails:
EC contactnummer: FOOD-CT-2004-506319
Duur: 5 jaar, van februari 2004 tot januari 2009.
Coördinator: Professor Jan-Åke Gustafsson, Karolinska Institutet.
Website: www.cascadenet.org