Search the site

 

General Information | FAQ | Ask an Expert | Contact

Všeobecné informácie

Sieť dokonalosti CASCADE sa snaží o trvalú koordináciu a integráciu Európskeho výskumu v oblasti účinkov chemických rezíduí v jedle na ľudské zdravie. Sieť CASCADE spája 24 výskumných skupín z deviatich členských štátov EÚ, pričom je financovaná Európskou komisiou.

Výskum v rámci siete CASCADE sa zameriava na účinky chemických rezíduí v jedle a pitnej vode na ľudské zdravie. Tieto rezíduá môžu, hoci aj v malej miere, zasahovať do funkcie hormonálnych systémov ľudského tela. Chemické látky napodobňujú ľudské hormóny svojou interakciou s bunkovými štruktúrami, ktoré sa nazývajú jadrové receptory. Táto rodina receptorov zahrňuje receptory pre hormóny, ako napríklad estrogén, testosterón a hormón štítnej žľazy.

 

Činnosť poškodeného jadrového receptora môže súvisieť so zvýšeným rizikom obecne rozšírených stavov, ako napríklad chorobami kardiovaskulárneho systému, obezitou, cukrovkou, zníženou plodnosťou, rakovinou prsníkov, rakovinou prostaty, rakovinou hrubého čreva a neurodegeneratívnymi ochoreniami.

 

Robiť užitočný výskum

Oblasť výskumu siete CASCADE sa týka nás všetkých ako spotrebiteľov, keďže všetci máme záujem poznať o jedle, ktoré jeme, pravdu. Ale výskum a šírenie dokonalosti siete CASCADE je zamerané aj na ostatných ľudí, ktorí môžu z našich činností profitovať, ako napríklad:

  • Úrady a organizácie
  • Spotrebiteľské organizácie
  • Priemysel
  • Vedecká komunita

Aby sme však tieto otázky riešili kvalifikovane a zodpovedne, sieť CASCADE zjednocuje kľúčové oblasti Európskeho výskumu. Sieť koordinuje aj rozsiahly školiaci program, pričom dôležitou úlohou je sprostredkovať príslušné vedecké informácie aj spotrebiteľom a úradom, aby zaviedli dôkaz o nových vedeckých poznatkoch do legislatívy týkajúcej sa bezpečnosti potravín.

 

Sieť CASCADE predstavuje jedinečnú spoluprácu, kedy pracujú spoločne bádatelia rozličných disciplín, aby tak ešte efektívnejšie a výkonnejšie vykonávali výskum.

 

Sieť CASCADE je zameraná na poskytovanie informácií o mechanizme fungovania potravinových chemických rezíduí a kontaminantov, ktoré majú dopad na signalizáciu hormónov, a využívnie týchto informácií na rozvoj metód skúšok, hodnotenie rizík a analýzu prínosov založených na tomto mechanizme a vyvolaných chorobách.

Multiodborový prístup na vyplnenie vedomostných dier

Sieť CASCADE má absolútnu kontrolu nad pôsobením jedla a potravinových kontaminantov na jadrové hormonálne receptory. Aby bolo možné stanoviť a vyplniť dôležité vedomostné diery, využíva sa v sieti CASCADE odborná znalosť pracovníkov z rozličných vedeckých odborov.

 

Integračné činnosti hodnotenia rizík siete CASCADE sú zamerané na poskytovanie spoľahlivého vyspelého vzdelávania, informácií a rozširovanie dokonalosti v oblasti hodnotenia zdravotných rizík chemických rezíduí a kontaminantov v jedle verejným organizáciám, Európskym úradom a hlavne celému Európskemu spoločenstvu, vrátane konečných používateľov jednotlivých odvetví.

Informácie o projekte:
Číslo zmluvy ES: FOOD-CT-2004-506319
Doba realizácie: 5 rokov od februára 2005 do januára 2009.
Koordinátor: profesor Jan-Åke Gustafsson, Karolinska Institutet.
Webová stránka: www.cascadenet.org