Search the site

 

Kysyttyä ja vastattua

Mikä on CASCADE?

CASCADE on pysyvästi toimiva, laaja ja itsenäinen Network of excellence -verkosto, jonka työssä keskitytään ravinnon sisältämien kemikaalien hormonitoiminnalle aiheuttamiin vaikutusten tutkimiseen, riskien arviointiin ja koulutukseen. Toiminnan tarkoituksena on selvittää tieteellisessä tiedossa olevia puutteellisuuksia, edistää tasapuolisesti julkista tietoisuutta sekä helpottaa kuluttajien ja päättäjien tekemiä, ravintoon liittyviä valintoja.

Mikä on kuudes puiteohjelma?

Kuudes puiteohjelma (FP6) on Euroopan yhteisön perustama, tutkimukseen, tekniseen kehitykseen ja demonstrointiin keskittynyt puiteohjelma. Se on kokoelma toimenpiteitä, joilla EU-tasolla rahoitetaan ja edistetään tutkimusta. Se on osa EU:n strategiaa, jonka päämääränä on kehittää Euroopan Unionista maailman dynaamisin tutkimusalue vuoteen 2010 mennessä.

Mikä on a Network of Excellence? 

Network of Excellence (NoE) on FP6:n rahoittama, monenkeskinen hanke, jolla vahvistetaan tietyn tutkimusalueen tieteellisen ja teknisen tutkimuksen asiantuntemusta. Tämä toteutetaan integroimalla eurooppalaisella tasolla resurssien ja asiantuntemuksen kriittinen massa, jolla Euroopasta tulee johtava alue ja merkittävä maailmanlaajuinen vaikuttaja tietyllä alueella. NoE-hankkeen päätuloksena saadaan tieteellisen tutkimuksen toteuttamista koskeva kestävä tutkimusmenetelmien kokoelma.  

Ketkä ovat verkoston tiedottajat?
Minkä kanavien kautta CASCADE tiedottaa toiminnastaan?

Ensisijaiset tiedottajat ovat verkoston koordinaattori ja varakoordinaattori. Tiedotuskanavat laaditaan ja suunnataan suunnitellusti erilaisille yhteisöryhmille, ja niihin sisältyy testattujen, luotettavien kanavien (tieteellisten aikakauslehtien, neuvottelupäivien) ohella innovatiivisempia toteutuksia, joiden kohteena on varsinainen tiedeyhteisö (järjestämällä näyttelyitä, demonstraatioita jne.). Olemme tietoisia, että tutkijoina meihin kohdistuu ympäröivän yhteiskunnan taholta vaatimus tuottaa uusia, entistä tehokkaampia tiedotusmenetelmiä.  

Mikä on CASCADEn yleistavoite?

CASCADEn yleistavoitteet ovat:
  • Taata kestävä, rakenteellisesti koostunut ja organisoitu asiantuntijaverkosto, jonka toiminnalla varmistetaan integraatio tämän alan muiden toimintojen kanssa.
  • Lisätä tutkijoiden tietoisuutta tarpeesta tuottaa käyttöön monitahoisesti laadittuja tieteellisen tiedon esitystapoja. Tämä on toteutettavissa ainoastaan kattavien, poikkitieteellisten lähestymistapojen avulla, joista nykyiset NoE ja CASCADE ovat esimerkkejä.
  • Edistää etenkin uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden poikkitieteellistä osaamista, pätevyyttä ja ajattelua.
  • Tuottaa koulutus- ja tietopalveluja kuluttajajärjestöille ja viranomaisille, jotta he voivat tehdä perusteltuja päätöksiä koskien vaaroja, joita tällaisille kemikaaleille altistumisesta voi seurata. <li>Tuottaa ravinnon sisältämiin kemiallisiin jäämiin ja saasteiden toimintamekanismeihin liittyvää uutta tieteellistä tietoa, jota voidaan hyödyntää mekanismi- ja tautiperusteisessa in vivo-, in vitro- ja in silico -koemetodeissa sekä riskinarviointi- ja hyötyanalyyseissä.

Tuottaako CASCADE suurelle yleisölle
suunnattua tutkimustietoa? Kuinka se toteutetaan?

CASCADEn tutkimustuloksia esitetään suurelle yleisölle käyttämällä tiedotuskanavia kuten raportteja alan riippumattomien asiantuntijoiden kriittisesti arvioimissa aikakauslehdissä, omilla verkkosivuillamme, uutislehdissä, tapahtumissa kuten vuotuisissa avoimissa keskustelufoorumeissamme jne. Verkkosivuillamme esittelemme tieteellistä tietoa tavalla, joka on suunnattu sekä suurelle yleisölle että tieteelliselle yhteisölle.
 
Lisäksi CASCADE saavuttaa suuren yleisön epäsuorasti viranomaisten ja kuluttajajärjestöjen kanssa tapahtuvan yhteistyömme puitteissa. Muita kanavia ovat verkostoon löyhästi sidoksissa olevat tarkkailijaorganisaatiot. Toivomme, että tämän verkoston keskeisenä tavoitteena oleva, eri maissa toimivien tutkijoiden välinen lisääntyvä integraatio takaa, että tarkoin laaditut ja asiaa monipuolisesti käsittelevät tiedotteet saavuttavat suuren yleisön. Lisäksi olemme tietoisia, että tutkijoina meihin kohdistuu ympäröivän yhteiskunnan taholta vaatimus tuottaa uusia, entistä tehokkaampia tiedotusmenetelmiä, mikä onkin yksi keskeisistä tavoitteistamme. 

Kuinka CASCADE koordinoi 26 erilaista keskusta ja 9 erilaista kulttuuria toimimaan keskinäisessä yhteistyössä?

Tehtävä, jossa 26 erilaista ryhmää saadaan toimimaan yhdessä, on monimutkainen ja vaativa. Toiminnassa on huomioitava käytäntöön, kulttuuriin ja rahoitukseen liittyviä asioita. Tällaisten mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi CASCADE on organisoinut erittäin ammattitaitoisista asiantuntijoista koostuvan toimiston, joka hallinnoi verkoston toimintoja.

Levittääkö CASCADE tietoa myös EU:n
ulkopuolisiin maihin? Kuinka se toteutetaan?

Kyllä, CASCADE tiedottaa toiminnasta kaikille tutkimusalueestamme kiinnostuneille ryhmille. EU:n ulkopuoliset maat tavoitetaan OECD:n ja WHO:n kaltaisten kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen kautta. Lisäksi verkkosivumme toimivat osaltaan tärkeänä tiedotuskanavana. 

Hakeeko CASCADE lisärahoitusta muilta
vaikuttajilta, organisaatioilta ja viranomaisilta?

CASCADE pyrkii aktiivisesti tunnistamaan ja etsimään uusia rahoituslähteitä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla CASCADEn toimintojen kehittämiseksi ja verkoston olemassaolon varmistamiseksi tammikuusta 2009 lähtien, jolloin EU-rahoitus päättyy. Lisäksi CASCADE etsii rahoitusta ainoastaan sellaisista lähteistä, jotka eivät vaaranna verkoston itsenäistä perustaa.  

Mikä on CASCADEn rooli, jos kansallisia, ravintoa
koskevia katastrofeja ilmenee? Aikooko CASCADE
tuottaa tapahtumista yksityiskohtaista tietoa?

Mikäli kansallisia ravintokatastrofeja ilmenee, ensisijaisesti suurelle yleisölle tukipalveluja antavat viranomaiset ovat kansalliset tai EU:n tasolla toimivat ravinto- ja lääkintähallintoelimet.
 
CASCADE toimii kuitenkin oman tutkimusalueensa puitteissa yhteistyössä näiden viranomaisten kanssa tuottaen heille tutkimustuloksia, joiden pohjana ovat yhteisesti laaditut eurooppalaiset tiedot. Toivomme mukaan ponnistuksemme auttavat mahdollisten ravintokatastrofien ilmenemisen yhteydessä osaltaan varmistamaan tarkkojen ja tasapuolisten tietojen jakelun kuluttajille.   

Mitä CASCADE pyrkii saavuttamaan
ravintoa koskevan tieteellisen tutkimuksen alalla?

Verkoston tutkimustyössä keskitytään erityisesti ravinnon sisältämien kemikaalien vaikutuksiin. Tutkimme erilaisia ruoka-ainekokonaisuuksia ja niiden mahdollisesti sisältämien myrkyllisten ainesosien vaikutuksia solujärjestelmälle. Tuotamme mekanistista tietoa kemiallisille aineille altistumisen aiheuttamista sairauksista ja taudeista. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on tuottaa määrällistä ja laadullista terveysriskeihin liittyvää tietoa nykyistä tasoa tehokkaammin ja tarkemmin. Lisäksi verkosto pyrkii tunnistamaan altistumiseen liittyviä uusia biologisia tuntomerkkejä. Lopuksi voidaan mainita, että CASCADE pyrkii luomaan standardoituja testimetodeja ja kehittämään malleja, joilla voidaan alentaa toksikologisen testaamisen kustannuksia ja vähentämään jatkossa eläinkokeiden tarvetta kemikaalien testeissä.  

Kuinka monta henkeä CASCADEn palveluksessa
toimii? Kuinka suuri on verkoston vuosibudjetti?

CASCADEn piirissä toimii yli 200 vanhempaa tutkijaa, tohtoriksi väitellyttä ja tohtorinväitöskirjaa tekevää. Verkoston vuosibudjetti on noin 2,9 miljoonaa euroa. 

Minkä tyyppisten organisaatioiden kanssa
CASCADE toimii yhteistyössä? Toimiiko
CASCADE yhteistyössä teollisuuden kanssa?

CASCADE toimii yhteistyössä muiden tutkimuslaitosten, yliopistojen, EU-projektien ja kansalaisjärjestöjen sekä alan muiden organisaatioiden kanssa. Jonkin verran yhteistyötä voidaan harkita teollisuusyritysten tutkimusosastojen kanssa. Kuitenkin kaiken mahdollisen yhteistyön ensisijaisena päämääränä on lisätä oman verkostomme tärkeän tiedon määrää ja tukea päämääriämme ja menettelytapojamme.  

Kuinka CASCADE saa rahoituksen ja
millä tavoin sen organisaatio muodostuu?

CASCADE saa rahoituksensa Euroopan Unionin kuudennesta puiteohjelmasta. Lisätietoja FP6:sta on Cordisin verkkosivuilla. CASCADE on NoE (Network of Excellence) -verkosto. 

Mitä CASCADElle tapahtuu viiden
vuoden kuluttua rahoituksen päättyessä?

Toiminta jatkuu. Verkoston tavoitteena on olla ensimmäisen viiden vuoden jakson jälkeen edelleen keskeinen tieteellisen tiedon ja tutkimuksen tukipylväs. 

Mitkä ovat CASCADEn ensisijaiset haasteet?

CASCADElla on useita erilaisia haasteita, jotka liittyvät sekä käytäntöön, tieteeseen että rahoitukseen. Tällä hetkellä ensisijainen haaste on mielestämme se, että alan vakiintuneet tutkijat ja heidän kollegansa omaksuvat uudentyyppisen tieteellisen ajattelutavan. CASCADEn tärkeimpänä tavoitteena on saavuttaa tieteellinen integraatio keskinäisen yhteistyön avulla, ei yksitellen ponnistellen kuten tätä ennen on tehty.