Search the site

 

FAQ - Často kladené otázky

Čo je CASCADE?

Sieť CASCADE je trvalá, komplexná a nezávislá sieť dokonalostivýskumu, hodnotenia rizík a vzdelávania v oblasti chemických látok vpotravinách, ktoré narušujú endokrinný systém. Je zameraná na vyplneniemedzier vo vedeckých poznatkoch a zvýšenie povedomia verejnosti apropagovania vyvážených rozhodnutí medzi spotrebiteľmi a tvorcamipolitík v potravinárskom priemysle.

Čo je to šiesty rámcový program?

Šiesty rámcový program (FP6) je rámcový program Európskehospoločenstva pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné aktivity.Je to súbor činností na úrovni EÚ, ktorých cieľom je podporovať apropagovať výskum. Je súčasťou stratégie EÚ ako sa staťnajdynamickejšou oblasťou výskumu na svete do roku 2010.

Čo je to sieť dokonalosti?

Sieť dokonalosti je projekt viacerých partnerov financovaný 6.rámcovým programom zameraný na posilnenie vedeckej a technologickejdokonalosti jednotlivých výskumných oblastí. Deje sa tak integráciourozhodujúcich ľudských zdrojov a expertnou činnosťou, ktorá je potrebnána to, aby sa Európa stala vodcom v danej oblasti v celosvetovommeradle. Toto všetko sa realizuje na európskej úrovni. Hlavnýmvýsledkom siete dokonalosti by mala byť trvalá reštrukturalizácia aprebudovanie metód, akými sa realizuje výskum.

Kto sú hovorcami siete? Akými kanálmi bude sieť CASCADE komunikovať?

Hlavnými hovorcami siete sú jej koordinátor a zástupca koordinátora.Komunikačné kanály sú prispôsobené rozličným skupinám v spoločnosti,pričom pokrývajú tak overené spoľahlivé kanály (odborné časopisy,konferencie), ako aj inovatívnejšie kanály vedeckej spoločnosti(výstavy, dni otvorených dverí atď.). Cítime, že okolitá spoločnosťkladie požiadavku na nás, vedcov, aby sme zabezpečili nové lepšiespôsoby komunikácie.

Čo je prioritou siete CASCADE?

Globálnymi cieľmi siete CASCADE sú:

  • ustanoviť trvalú, štruktúrovanú a organizovanú sieť odborníkov za účelom integrácie s ostatnými činnosťami v danej oblasti;
  • zvýšiť povedomie odborníkov o potrebe zaviesť do používaniamnohonásobné aspekty vedeckých informácií. Toto je však realizovateľnéiba využitím širokého multiodborového prístupu, ako sa v súčasnostideje v siete dokonalosti - CASCADE;
  • zlepšiť medziodborové kompetencie a myslenie medzi vedcami, hlavne tých, ktorí sú na začiatku svojej kariéry;
  • poskytovať vzdelávanie a informácie organizáciám spotrebiteľov aúradom tak, aby mohli robiť rozhodnutia o rizikách vystavenia sa týmtochemickým látkam na základe informovanosti;
  • poskytovaťneobvyklé vedecké informácie o mechanizme účinku chemických rezíduí akontaminantov v potravinách a sprístupniť tieto informácie využiteľnépri vývoji in vivo, in vitro a in silico skúšobných metód založených natomto mechanizme a vzniknutých ochoreniach a pri hodnotení rizík aanalýze prínosov.
Poskytuje sieť CASCADE fakty a informácie širokej verejnosti? Ako?

Výsledky výskumu siete CASCADE sa budú poskytovať širokej verejnostiprostredníctvom komunikačných kanálov, ako napríklad recenzovanýchspráv vo vedeckých časopisoch (t.j. správ, ktoré sú predmetom kritikynezávislými odborníkmi v tejto oblasti), našej webovej stránky,bulletinov, akcií, ako napríklad každoročné otvorené fóra atď. Okreminformácií určených pre vedeckú komunitu budeme na našej webovejstránke prezentovať takéto informácie aj spôsobom, ktorý je vhodný preširokú verejnosť.

 

Sieť CASCADE skúma aj širokú verejnosť nepriamo prostredníctvomnašej spolupráce s úradmi a organizáciami spotrebiteľov, ako ajorganizácií pozorovateľov, ktorí sú úzko spätí s našou sieťou. Dúfame,že zvýšená integrácia výskumných pracovníkov z rozličných štátov, čo jevlastne základom tejto siete, zaručí, že sa širokej verejnosti dostanúpresné a vyvážené informácie. Cítime, že okolitá spoločnosť kladiepožiadavku na nás, vedcov, aby sme našli lepšie spôsoby komunikácie, apreto je jedným z našich cieľov takéto nové spôsoby nájsť.

Ako bude sieť CASCADE zvládať koordinovanie 26 rozličných centier s 9 odlišnými kultúrami?

Je skutočne komplikované a ťažké spojiť dokopy 26 rozličných skupín.Je potrebné zvažovať praktické, kultúrne, ale aj finančné otázky. Abysa však toto dalo zvládnuť, sieť CASCADE vytvorila vysoko profesionálnezdatnú kanceláriu, ktorá bude spravovať všetky činnosti siete.

Poskytuje sieť CASCADE informácie aj štátom mimo EÚ? Ako?

Áno, sieť CASCADE bude poskytovať informácie všetkým skupinám, ktorésa zaujímajú o našu výskumnú oblasť. Štáty mimo EÚ sa budú oslovovaťprostredníctvom spolupráce s medzinárodnými organizáciami, akonapríklad OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj) aleboWHO (Svetová zdravotnícka organizácia). Ako dôležitý informačný kanálbude v tomto prípade slúžiť webová stránka.

Bude sieť CASCADE hľadať aj ďalšie zdroje financovania od iných aktérov, organizácií alebo úradov?

Sieť CASCADE bude aktívne hľadať a pátrať po nových zdrojochfinancovania na národnej a medzinárodnej úrovni, aby sa tak rozvíjaličinnosti siete a zaistila existencia siete aj po januári 2009, kedykončí podpora EÚ. Sieť CASCADE však bude hľadať iba také iné zdrojefinancovania, ktoré nebudú kompromitovať nezávislé základy tejto siete.

Aká je rola siete CASCADE, ak nastane štátny potravinový poplach? Poskytuje v tomto prípade sieť CASCADE nejaké informácie?

Hlavným úradom, ktorý poskytuje spoľahlivú podporu širokejverejnosti v prípade vyhlásenia potravinového poplachu, je štátny aleboeurópsky potravinový a farmaceutický orgán, a takto to aj zostane.

 

V rámci oblasti výskumu siete CASCADE však táto sieť s týmitoorgánmi spolupracuje a poskytuje im výsledky a informácie, ktorépramenia z výsledkov spoločného európskeho výskumu. Dúfame, že našeúsilie pomôže, aby sa spotrebiteľom v prípade vyhlásenia potravinovéhopoplachu dostali presné a vyvážené informácie.

Čo chce vlastne sieť CASCADE dosiahnuť vo vedeckom výskume v rámci potravinárskeho priemyslu?

Výskum v oblasti siete sa bude výhradne zameriavať na účinky ainterakcie zmesí chemických kontaminantov na potraviny. Vo všetkýchvzorkách potravín sa bude skúmať obsah toxických látok, pričom sa budúštudovať ich účinky na bunkové systémy. Týmto sa získajú mechanickéinformácie o vývoji chorôb spôsobených vystaveniu sa chemickým látkam.Celé toto úsilie tak zefektívni a spresní súčasné kvantitatívne akvalitatívne hodnotenie rizík spojených so zdravím. Sieť sa budezameriavať aj na stanovenie nových biologických markerov expozície. Vkonečnom dôsledku bude prácou siete CASCADE štandardizovať skúšobnémetódy a vyvinúť modely, ktoré v budúcnosti znížia náklady natoxikologické skúšky a zredukujú potrebu testovania chemických látok nazvieratách.

Koľko ľudí pracuje v sieti CASCADE? Aký je ročný rozpočet siete?

V rámci siete CASCADE pracuje vyše 200 vedcov na vyššej úrovni,kandidátov vied a doktorandov. Ročný rozpočet siete je približne 2,9milióna Euro.

S akými typmi organizácií sieť CASCADE spolupracuje? Bude sieť CASCADE spolupracovať aj s priemyslom?

Sieť CASCADE bude spolupracovať aj s ostatnými výskumnýmiinštitúciami, univerzitami, projektmi EÚ, mimovládnymi organizáciami aostatnými organizáciami. Pripúšťa sa aj istá spolupráca s priemyslovýmiodvetviami vedy a výskumu. Základným účelom akejkoľvek spolupráce jevšak schopnosť prispieť k dokonalosti a podporiť ciele a politiku našejsiete.

Ako je sieť CASCADE financovaná a organizovaná:

Sieť CASCADE je financovaná 6. rámcovým programom Európskej únie. Podrobnosti o 6. rámcovom programe nájdete na web stránka Cordis. Sieť CASCADE je Sieť dokonalosti.

Čo sa stane so sieťou CASCADE po piatich rokoch, kedy končí jej financovanie?

Aktivity budú pokračovať. Cieľom siete je byť stále hlavnou osou vedeckých informácií a výskumu aj po prvých piatich rokoch.

Aké sú hlavné výzvy siete CASCADE?

V rámci siete CASCADE existuje veľa výziev, či už v jej smerovaní,účelnosti, vedeckosti aj financiách. V súčasnosti považujeme za hlavnýproblém požiadavku, aby sa medzi dlhoročnými výskumníkmi a ichspolupracovníkmi prijalo nové vedecké myslenie. Hlavným cieľom sieteCASCADE je dosiahnuť vedeckú integráciu spoločne, a nie ako to bolo vminulosti, individuálne.