Search the site

 

FAQ - Frequently asked questions

Vad är CASCADE?

CASCADE är ett varaktigt, omfattande och oberoende nätverk, ett s.k. "network of excellence" när det gäller forskning, riskbedömning och utbildning beträffande endokrinstörande kemikalier i olika livsmedel. Det har till syfte att fylla vetenskapliga kunskapsluckor och att öka allmänhetens medvetenhet och att främja balanserade beslut bland konsumenter och makthavare när det gäller livsmedel.

Vad innebär det sjätte ramprogrammet?

Det sjätte ramprogrammet (FP6) är EUs ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration). Programmet utgör en samling åtgärder på EU-nivå för att finansiera och främja forskning. Det utgör en del av EUs strategi för att bli det mest dynamiska forskningsområdet i världen till år 2010.

Vad innebär "Network of Excellence"? 

Ett "Network of Excellence" (NoE) utgörs av ett projekt med flera partners finansierat av FP6 med målsättningen att stärka vetenskapligt och tekniskt framåtskridande inom ett särskilt forskningsområde. Detta kan realiseras genom att integrera den kritiska massan för resurser och expertis som behövs på europeisk nivå för att Europa ska kunna inta en ledande ställning och bli en kraft i världen på ett givet område. Huvudresultatet av ett NoE bör bli en varaktig omstrukturering och omformning av det sätt forskningen utförs på.

Vilka är nätverkets talespersoner?
Genom vilka kanaler kommer CASCADE att kommunicera?

Huvudtalesmän kommer att vara nätverkets koordinator och vice koordinator. Kommunikationskanalerna är skräddarsydda för olika samhällsgrupper och inkluderar både pålitliga, beprövade kanaler (vetenskapliga journaler, konferenser) liksom mer innovativa kanaler inom det vetenskapliga samfundet (utställningar, "labbdagar" osv). Vi känner att det finns ett krav på oss forskare från det omgivande samhället att ge nya och bättre sätt att kommunicera.

Vilket är CASCADEs övergripande mål?

 
CASCADEs övergripande mål är att:
  • sörja för ett varaktigt, strukturerat och organiserat nätverk av experter för integrering med andra aktiviteter på fältet.
  • öka medvetenheten hos forskarna om att behov finns att omsätta olika aspekter av vetenskaplig information i praktiken. Detta är endast möjligt genom ett omfattande, interdisciplinärt tillvägagångssätt, som exempelvis det nuvarande NoE, CASCADE.
  • öka interdisciplinär kompetens och tänkande bland forskarna, särskilt hos de som är i början av sin karriär.
  • ställa upp med utbildning och ge information till konsumentorganisationer och myndigheter så att de kan ta välunderbyggda beslut när det gäller riskerna för exponering för dessa kemikalier. <li>ge hittills okänd information om mekanismerna kring kemikalierester och föroreningar i livsmedel och att se till att denna information kan användas vid framtagning av mekanism- och sjukdomsbaserade in vivo-, in vitro- och in silico-tester och vid riskbedömning och nyttoanalyser.

Lämnar CASCADE ut fakta
och information till allmänheten? Hur?

Forskningsresultat från CASCADE lämnas till allmänheten via olika kommunikationskanaler som peer-review-rapporter ("granskning av likar", d.v.s. rapporter utformade av oberoende experter på samma område), vetenskapliga journaler, vår webbsida, nyhetsbrev, evenemang som vårt årliga öppna forum osv. På vår webbsida kommer vi att presentera vetenskapliga uppgifter på ett "populärvetenskapligt" sätt jämte information till det vetenskapliga samfundet.
 
CASCADE når även allmänheten indirekt via vårt samarbete med myndigheter och konsumentorganisationer liksom via observatörer som är löst knutna till nätverket. Vi hoppas att det ökade samarbetet mellan forskare i olika länder, vilket faktiskt är det centrala för detta nätverk, kommer att säkerställa att riktig och balanserad information når ut till allmänheten. Vi känner även att det finns ett krav på oss forskare från det omgivande samhället att hitta bättre sätt att kommunicera, och det är en av våra uppgifter att finna dessa nya vägar.

Hur kommer CASCADE att klara av att
samordna 26 olika centra med 9 olika kulturer?

Att bringa 26 olika grupper tillsammans är en komplex och svår uppgift. Det finns både praktiska, kulturella och finansiella frågor att ta hänsyn till. För att tackla dessa potentiella problem har CASCADE organiserat ett mycket duktigt administrativt kansli som kommer att administrera nätverkets olika aktiviteter.

Lämnar CASCADE ut information
till länder utanför EU? Hur?

Ja, CASCADE lämnar ut information till alla grupper som har intresse av vårt forskningsområde. Länder utanför EU nås via samarbete med internationella organisationer som OECD och WHO. Vår webbsida kommer också att fungera som en viktig informationskanal.

Kommer CASCADE att söka ytterligare finansiering
via andra aktörer, organisationer eller myndigheter?

CASCADE kommer att aktivt identifiera och söka nya finansiärer på nationell och internationell nivå för att utveckla CASCADEs aktiviteter och för att säkra nätverkets existens efter januari 2009 när bidragen från EU upphör. Dessutom kommer CASCADE bara att söka ekonomiska bidrag från källor som inte ifrågasätter nätverkets oberoende grund.

Vilken är CASCADEs roll om ett nationellt
matlarm skulle gå? Skall CASCADE lägga fram fakta?

Huvudansvaret för att ge allmänheten ett bra stöd om ett matlarm skulle gå är de nationella konsumentverken eller European food and drug administrations, och det kommer att fortsätta att vara så.
 
CASCADE kommer dock att inom sitt forskningsområde samarbeta med dessa myndigheter och förse dem med resultat och information som härrör från gemensamma europeiska forskningsresultat. Vi hoppas att våra ansträngningar kommer att säkerställa att riktiga och balanserade budskap når konsumenterna om ett matlarm skulle komma.

Vad siktar CASCADE på att uppnå beträffande
vetenskaplig forskning inom livsmedelsområdet?

Forskningen inom nätverket kommer speciellt att ta itu med effekterna och påverkningarna av blandningar av kemiska föroreningar i våra livsmedel. Livsmedelsextrakt kommer att screenas avseende giftiga substanser och deras effekter på cellsystem kommer att studeras. Mekanistisk information avseende sjukdomsutveckling förorsakad av kemisk exponering kommer att ges. Alla dessa ansträngningar kommer att göra bedömningen av kvantitativa och kvalitativa hälsorisker mer effektiv än det är idag. Nätverket riktar även in sig på att identifiera nya biologiska exponeringsmarkörer. Slutligen arbetar CASCADE med att standardisera testmetoder och utveckla modeller som kan sänka kostnaderna för toxikologiska tester och minska behovet av att testa kemikalier vid djurförsök i framtiden.  

Hur många människor arbetar inom CASCADE?
Hur stor är nätverkets årliga budget?

Mer än 200 seniorforskare, personer med post doc-tjänster och doktorander arbetar inom CASCADE. Den årliga budgeten för nätverket är ca 2,9 miljoner euro. 

Med vilken typ av organisationer vill CASCADE samarbeta? Vill CASCADE samarbeta med industrin?

CASCADE vill samarbeta med andra forskningsinstitutioner, universitet, EU-projekt och NGOs och andra organisationer. Även visst samarbete med industrins FoU-avdelningar kan vara möjligt. Men, det övergripande syftet med samarbetet med andra parter är att de bidrar till framåtskridandet och stöder de mål och den policy som vårt nätverk satt upp.

Hur är CASCADE finansierat och organiserat?

CASCADE finansieras inom ramen för EUs sjätte ramprogram. Du kan hitta mer information om FP6 på Cordis webbplats. CASCADE är ett NoE (Network of Excellence). 

Vad kommer att hända med CASCADE
efter fem år när finansieringen upphör?

Aktiviteterna kommer att fortsätta. Nätverket siktar på att även i fortsättningen vara en huvudaktör när det gäller information och forskning efter de första fem åren.

Vilka är CASCADEs huvudutmaningar?

Det finns många olika utmaningar på CASCADEs väg, både praktiska, vetenskapliga och finansiella. För ögonblicket anser vi att huvudfrågan är kravet att anpassa vetenskapligt tänkande bland etablerade forskare och deras medarbetare. CASCADEs huvudmål är att uppnå vetenskaplig integration tillsammans, inte som det varit tidigare, individuellt.